Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

321Solar B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88946460 en gevestigd aan de Roggeweg 28Y te Nijmegen.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 321Solar B.V., hierna te noemen: ‘321Solar B.V.’, en een Koper.
2. Een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als ‘Consument’.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offerte en gesloten overeenkomsten tussen 321Solar B.V. en Koper.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als 321Solar B.V. producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan Koper levert.
5. Eventuele Algemene Voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST
1. Alle offertes en aanbiedingen van 321Solar B.V. zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvullingen of afwijking van de gestrekte informatie door Koper, omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan 321Solar B.V. de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen.
2. 321Solar B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. 321Solar B.V. is niet gebonden aan mondelinge afspraken.
4. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 321Solar B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
7. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper.
8. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. 321Solar B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van 321Solar B.V. gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat 321Solar B.V. bij de Installatie van het Product betrokken is.
9. Indien een offerte wordt getekend onder voorbehoud van financiering geldt voor de aanbieding in de offerte alsmede de termijn van financieringsvoorbehoud een termijn van vier weken. Als de Koper na het verstrijken van vier weken nog weigert de offerte te ondertekenen verbeurt 321Solar B.V. wegens niet-nakoming van de verplichtingen door de Koper een direct opeisbare boete van 20% van het offerte bedrag en een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag vanaf het verstrijken van de vierweken-termijn dat de overtreding heeft voortgeduurd.

ARTIKEL 3 PRIJS
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de prijzen in de aanbieding exclusief btw.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de inkoopprijzen (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is 321Solar B.V. gerechtigd om de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen;
3. In het geval er sprake is van een wijziging zoals bedoeld in artikel 3.2 zijn zowel 321Solar B.V. als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van 321Solar B.V. dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden.

ARTIKEL 4 LEVERING
1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij 321Solar B.V. streeft naar een leveringstermijn van drie maanden nadat 321Solar B.V. de Overeenkomst is aangegaan.
2. De in artikel 4.1 genoemde termijn ofwel de in de offerte genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Solar B.V. niet tijdig levert, zal Koper 321Solar B.V. in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door 321Solar B.V. wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product.
3. 321Solar B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. 321Solar B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen. 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 321Solar B.V. de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien 321Solar B.V. gegevens nodig heeft van Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan 321Solar B.V. ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 321Solar B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 321Solar B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 321Solar B.V. bevoegde persoon en Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van 321Solar.nl op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen. De door 321Solar B.V. aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico.
9. Koper heeft de verplichting bij aflevering, en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet Koper daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan 321Solar B.V., dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst.
10. In afwijking van het in artikel 4.9 bepaalde, geldt voor de Consument een termijn van twee maanden.

ARTIKEL 5 BETALING
1. Alle bedragen die Koper aan 321Solar B.V. dient te betalen op grond van de overeengekomen opdracht voor levering en installatie van het Product, brengt 321Solar B.V. in rekening middels een factuur. Betaling dient te geschieden in Euro’s en binnen acht dagen na factuurdatum. 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op, behoudens indien Koper een Consument is.
3. 321Solar B.V. heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van de Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
4. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.1 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is 321Solar B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Indien Koper in verzuim is de tijdige betaling van een factuur, is Koper van rechtswege in verzuim. Naast de rente van artikel 5.1, is Koper dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan 321Solar B.V.. Deze worden – in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW – vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere onbetaald gelaten factuur.
6. In afwijking van artikel 5.5 maakt 321Solar B.V. bij een consument aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 8 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

ARTIKEL 4 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
1. 321Solar B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: i. Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na komt; ii. na het sluiten van de overeenkomst 321Solar B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; iii. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
2. indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van 321Solar B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
3. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 321Solar B.V. kan worden gevergd.
4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is 321Solar B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 321Solar B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien 321Solar B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Indien 321Solar B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 321Solar B.V., zal 321Solar B.V. in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan 321Solar B.V. is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. 321Solar B.V. zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten.De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door 321Solar B.V. genoemde termijn te voldoen, tenzij 321Solar B.V. anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 321Solar B.V. vrij om de overeenkomst terstond met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 321Solar B.V. op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk wil annuleren, moet de Koper dit schriftelijk (per post of per e-mail) doen. Voor annuleren geldt dat hiervoor annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht. Hieronder wordt onder andere verstaan: de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd. 321Solar B.V. zal Koper schriftelijk informeren over de hoogte van de annuleringskosten.

ARTIKEL 5 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die 321Solar B.V. niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. 321Solar B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de vereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Indien 321Solar B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 321Solar B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. Partijen zullen elkaar zo snel als mogelijk op de hoogte stellen als zich een overmacht situatie voordoet.

ARTIKEL 6 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES
1. De door 321Solar B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normale toepassing in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie geldt op toepassing binnen Nederland. 1a) Bij toepassing buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of dit geschikt is voor het toepassen aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 1b) Bij toepassing die niet onder de normale toepassingen binnen Nederland gerekend kunnen worden geldt dat de afspraken hieromtrent steeds te vinden zullen zijn in de overeenkomst.321Solar B.V. kan in beide bovenstaande gevallen (1a en 1b) andere garantie-en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend en voorrijkosten, aan Koper in rekening gebracht worden.
3. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking aan 321Solar B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 321Solar B.V. in staat is adequaat te reageren. De Koper dient 321Solar B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien Koper een gebrek meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Koper dient een gebrek binnen twee weken na constatering van het gebrek, schriftelijk te melden aan 321Solar B.V..
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal 321Solar B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na kennisgeving van het gebrek door de Koper, ter keuze van 321Solar B.V., vervanging of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen.
8. Indien vaststaat dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de 321Solar.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
9. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie.
10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van: a. ondeskundig en/of gebruik in strijd met instructies, adviezen of aanwijzingen; b. de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedrager, bescheiden welke door Koper aan 321Solar B.V. zijn toegezonden; c. schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 321Solar B.V.; d. de schade is ontstaan door weeromstandigheden;

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
1. 321Solar B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 321Solar B.V. is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. 321Solar B.V. is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van 321Solar B.V., haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3. 321Solar B.V. is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie
4. Koper dient 321Solar B.V. uiterlijk binnen zes maanden aansprakelijk te stellen. Indien Koper een Consument betreft, geldt een termijn 12 maanden.
5. 321Solar B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een andere installateur dan 321Solar B.V. die de werkzaamheden voor Koper in opdracht van 321Solar B.V. uitvoert. Bij eventuele schades kan Koper zich enkel richten tot de uitvoerende installateur.
6. Indien 321Solar B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van 321Solar B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 321Solar B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 321Solar B.V..

ARTIKEL 8 RISICO-OVERGANG
1. Het risico van beschadiging of waardevermindering van het geleverde gaat op Koper over op het moment waarop zaken in de macht van Koper worden gebracht.

ARTIKEL 9 VRIJWARING
1. Koper vrijwaart 321Solar B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 321Solar B.V. toerekenbaar is.
2. Indien 321Solar B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden 321Solar B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 321Solar B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 321Solar B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

ARTIKEL 10 TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN
1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien partijen niet tot een oplossing kunnen komen, is de Rechtbank Gelderland bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. 321Solar B.V. kan er ook voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd.